Standarte kombetare te kontabilitetit

( Kursi ka si qëllim të pajisë profesionistët e praktikës dhe ata që synojnë të angazhohen në praktikën e profesionit kontabël me dije të plota dhe të thella në Standartet Kombëtare të Kontabilitetit. Çdo standart do të trajtohet më vete duke trajtuar të gjitha çështjet që ai përmban; njohja, matja, vlerësimi i ...

Crochet gimli helmet pattern

  • KESH duhet qe sa me shpejte te aplikoje standarte nderkombetare te kontabilitetit dhe unifikimit te llogarive • Situata e re hidroenergjetike do ti nenshtrohet nje analize me te detajuar nga ERE. • ERE nuk eshte refraktare ne vleresimin e cmimeve dhe tarifave. • Vendimet e ardheshme per cmimet dhe tarifat do
  • Sipas opinionit tone, Pasqyrat Financiare te Komitetit Olimpik Kombetar Shqiptar japin nje pamje te vertete dhe te sinqerte te gjendjes financiare per periudhen ushtrimore Janar - Dhjetor 2009, dhe performancen e saj financiare ne perputhje me Standartet Kombetare te Kontabilitetit. Audituesi "LlRENG Auditing" Sh.p.k . Neshat MAZE (Eksper
  • Standarte Kombetare te Kontabilitetit. Standardet kontabel qe zbatohen per hartimin e pasqyrave financiare. SKK 01 Kuadri i pergjithshem per pergatitjen e pasqyrave financiare SKK 02 Paraqitja e pasqyrave financiare SKK 03 Intrumentet financiare SKK 04 Inventaret SKK 05 Aktivet afatgjata materiale dhe aktivet afatgjata jomateriale
  • Bankat do të raportojnë vlerat e zërave në përputhje me standardet kombëtare të kontabilitetit që përdoren për qëllime të raportimit financiar. Shumat e raportuara në formularë duhet të paraqiten me vlerën e tyre bruto, përveç rasteve kur përcaktohet ndryshe në udhëzim.

Mulla ka lund story

  • magazinimit te drithërave do të jetë 60 mijë tonë. Mifol Inerte Novoselë, Vlorë production of inert materials Sand and gravel quarry that produce materials of a high quality, certified by the Construction Materials Institute in Tirana. It also produces different sands and gravel products, tombina blocks 5e preservation spell
  • Learn haitian creole
  • Dell 40wh battery walmart